ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI CRISAN
 
comuna Crisan, judetul Tulcea; tel: 0240547057; fax: 0240547026; e-mail: primariacrisan@gmail.com       

harta site: Organizare >>> Taxe şi Impozite

  Organigramă Urbanism Starea Civilă Asistenţă Socială Achiziţii Publice Taxe şi Impozite Registru Agricol  

 

Taxe Locale 2013       

HOTARAREA Nr. 2 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 in comuna Crisan, judetul Tulcea

 

>>> Anexa nr.1 La HCL nr.2/09.01.2013 IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

>>> Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/09.01.2013 IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

>>> Anexa nr. 3 la HCL Nr. 2/09.01.2013 IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

>>> Anexa nr. 4 la HCL nr. 2/09.01.2013 IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

>>> Anexa nr.5 la HCL nr. 2/09.01.2013 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE

>>> Anexa nr. 6 la HCL nr. 2/09.01.2013 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

>>> Anexa nr. 7 la HCL nr. 2/09.01.2013 TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

>>> Anexa nr. 8 La HCL nr. 2/09.01.2013 TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

>>> Anexa nr. 9 la HCL nr. 2/09.01.2013 ALTE TAXE SPECIALE LOCALE

>>> Anexa nr. 10 La HCL nr. 2/09.01.2013 ALTE TAXE LOCALE 

>>> Anexa nr.11 La HCL nr. 2/09.01.2013 TARIFE DE BAZA PENTRU CHIRII

>>> Anexa nr.12 la HCL nr. 2/09.01.2013 SANCTIUNI Prevazute de Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal

 

Anexa nr.1
                                                                         La HCL nr.2/09.01.2013
                                                                                               

IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

 

Valoarea impozabila a  cladirii, exprimata in lei, se determina   prin   inmultirea  suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/m2, din tabelul urmator :
  Art. 251, alin. (3)

 

Nr.
Crt.

 

TIPUL DE CLADIRE

 

Valoarea impozabila (lei/mp)

Cladire cu instalatii de apa, canalizare,
electrice si incalzire(conditii cumulative*)

Cladire fara instalatie
de apa, canalizare, electrice
sau incalzire

0.

1.

2.

3.

1.

 

2012

2013

2012

2013

A.

 

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

935

478

 

555

B.

Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

254

137

159

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

159

 

123

143

 

D.

Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

95

54

63

E.

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F

In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

*Suprafata construita desfasurata a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
Dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de anul terminarii acesteia,astfel:
a)cu 20%,pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
b)cu 10%,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
Daca o persoana fizica are in proprietate doua sau mai multe cladiri,datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65 % pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.

Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea,prin inmultirea valorii impozabile cu urmatorii coeficienti de corectie:

 

 • CRISAN:

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii – IV -

A

1,10

B

1,05

C

1,00

D

0,95

 • CARAORMAN si MILA 23:

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii – V -

A

1,05

B

1,00

C

0,95

D

0,90

Impozitul/ taxa  pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale,respectiv:
a)rata I, pana la data de 31 martie inclusiv:
b)rata II, pana la data de 30 septembrie inclusiv.
Pentru  plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe cladiri, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine mai multe cladiri (amplasate pe raza aceleiasi localitati) suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

SCUTIRI SI FACILITATI PENTRU PERSOANE FIZICE

 • SCUTIRI

Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

1.clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
2.clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3.clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
5.clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.

Scutirea de impozit prevăzută la pct. 1-5 se aplică pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

 • FACILITATI

Impozitul pe cladiri nu se aplica pentru :
a)veteranii de razboi;
b)persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.
c)Persoanele fizice prevazute la articolul 3, alin. 1, lit. “b” si articolul 4, alin 1, din Legea recunostintei, fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, nr. 341/2004, publicata in M.Of. al Romaniei , Partea I, nr. 654/20.07.2004;
d)Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
e)Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
In cazul unei cladiri, detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la litera a, b, c, d sau e, scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la litera a, b, c, d, e.
Scutirea de la plata impozitului prevazut la litera a, b, c, d,e se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
Persoanele fizice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.
Impozitul pe clădiri se reduce cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în:
a)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:
a)clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau
b)clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Scutirile de impozit prevăzute la literele a si b se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.
In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv :

 • Legitimatie pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit ;
 • Hotarare pentru beneficiari ai Decretului – Lege nr. 118/1990 si ai Legii 189/2000;
 • Brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004;
 • Adeverinta si certificat de incadrare in grad de handicap eliberate de Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Tulcea;
 • Copie dupa CI sau BI;
 • Copie dupa actul de proprietate.

Anexa nr. 2 la
HCL nr. 2/09.01.2013

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

Art. 253
Persoanele juridice, pentru cladirile de orice fel pe care le detin in proprietate, indiferent unde sunt situate acestea, datoreaza impozit sau taxa pe cladiri, dupa caz, exceptand cazurile in care legea prevede altfel.
Impozitul si taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza teritoriala este amplasata cladirea.
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ –teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.
Cladire este orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite.Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri.

Cote de impozitare
In cazul persoanelor juridice, impozitul si taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
Cota de impozit va fi de 1,00%.
Valoarea de inventar a cladirii reprezinta valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare.
In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 zile de la data terminarii lucrarilor respective.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.
In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, coform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului persoana juridica.
În cazul clădirilor care aparţin instituţiilor de credit ce aplică Standardele internaţionale de raportare financiară şi aleg ca metodă de evaluare ulterioară modelul bazat pe cost, valoarea impozabilă a acestora este valoarea rezultată din raportul de evaluare emis de un evaluator autorizat, depus la compartimentul de taxe si impozite din cadrul Primariei comunei Crisan.
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste, dupa cum urmeaza:
a) Prin aplicarea cotei de 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii
3 ani anteriori anului fiscal de referinta.
b) Prin aplicarea cotei de 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii
5 ani anteriori anului fiscal de referinta.
Cota impozitului pe clădiri prevăzută mai sus se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea de 1,00%.
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a)impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b)valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;
c)în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe clădiri este datorat de locator.
Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării.
Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului local. Sunt exceptate, structurile care au autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.

Impozitul/ taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale,respectiv:
a)rata I, pana la data de 31 martie inclusiv:
b)rata II, pana la data de 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe cladiri, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine mai multe cladiri (amplasate pe raza aceleiasi localitati) suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

SCUTIRI SI FACILITATI PENTRU PERSOANE JURIDICE

Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:
1.clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
2.clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
3.clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
4.clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
5.clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
6.clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;
7.clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
71.clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
8.clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
9.clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
10.clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11.clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
12.clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
13.clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;
14.clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
15.clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
16.construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;
17.clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
18.clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
19.clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.
20.clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.
Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.
Scutirea de impozit prevăzută la pct. 10-13 se aplică pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.
Persoanele juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică.

Impozitul pe clădiri, nu se aplică:
a)oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
b)fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
c)organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de co-operaţiile de consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii.
Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.

 Anexa nr. 3
la HCL Nr. 2/09.01.2013

 

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

Art.256
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta  un impozit anual.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
In cazul terenului care este detinut in comun de mai multe persoane, fiecare
proprietar datoreaza impozit pentru partea  din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.
Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de
teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului.

          Valoarea impozitului si taxei pe teren
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Art. 258, alin.(2):


Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii

Zona in cadrul localitatii

Nivelul impozitului/taxei 2012
-lei/ha-

Nivelul impozitului/taxei 2013
-lei/ha-

 

Rangul localitatii

Rangul localitatii

 

IV

V

IV

V

A

766

613

889

711

B

613

460

711

534

C

460

306

534

355

D

300

153

348

178

Art. 258, alin.(4):


Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
-lei/ha-

Nr. crt.

Zona/
Categoria de folosinta

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Anul

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1.

Teren arabil

24

28

18

21

16

19

13

15

2.

Pasune

18

21

16

19

13

15

11

13

3.

Faneata

18

21

16

19

13

15

11

13

4.

Vie

40

46

30

35

24

28

16

19

5.

Livada

46

53

40

46

30

35

24

28

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

28

18

21

16

19

13

15

7.

Teren cu ape

13

15

11

13

7

8

X

X

8.

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul si taxa pe teren se stabileşte dupa cum urmeaza:

 1. Prin inmultirea numarului de ha de teren cu suma prevazuta in tabelul de mai

sus ;

 1. Prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de

corectie :
Art. 258, alin.(5):


Rang localitati

Coeficientul de corectie

IV
- Crisan

1,10

V
- Caraorman, Mila 23

1,00

Avand in vedere faptul ca, Crisan este resedinta de comuna de rangul IV,
coeficientul de corectie care va fi aplicat este de 1,10. Satele componente ale comunei Crisan, respectiv Caraorman si Mila 23 sunt localitati de rangul V iar coeficientul de corectie care va fi aplicat este de 1,00.
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea  suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251, alin.(5) din Codul fiscal:
Art. 258, alin.(6):


IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
-lei/ha-
Nr. crt. Zona / Categoria de folosinta Nivel propus pentru anul 2013
A B C D
1. Teren cu constructii 31 28 26 22
2. Teren arabil 50 48 45 42
3. Pasune 28 26 22 20
4. Faneata 28 26 22 20
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1 55 53 50 48
5.1. Vie pana la intrarea pe rod X X X X
6. Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 56 53 50 48
6.1. Livada pana la intrarea pe rod X X X X
7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1. 16 14 12 8
7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie X X X X
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 5 2 1
8.1. Teren cu amenajari piscicole 34 31 28 26
9. Drumuri si cai ferate X X X X
10. Teren neproductiv X X X X

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei sub sanctiunea nulitatii.
Daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, impozitul pe teren se stabileste in functie de suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.
Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
În cazurile prevăzute mai sus, impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.
Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.
Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei.
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.
SCUTIRI SI FACILITATI PENTRU PERSOANE FIZICE

Impozitul si taxa pe teren nu se aplica pentru :
a)veteranii de razboi;
b)persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului – Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.
c)Persoanele fizice prevazute la articolul 3, alin. 1, lit. “b” si articolul 4, alin 1, din Legea recunostintei, fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, nr. 341/2004, publicata in M.Of. al Romaniei , Partea I, nr. 654/20.07.2004;
d)Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
e)Persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;
In cazul unei cladiri, detinut in comun de o persoana fizica prevazuta la litera a, b, c, d sau e, scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun de soti.
Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica terenului aferent cladirii utilizate de persoanele fizice prevazute la litera b, c si e.
Persoanele prevazute la literele a si d beneficiaza pe langa scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale si de scutire de la plata impozitului corespunzator terenurilor arabile, fanete si paduri in suprafata de pana la 5 ha.
Scutirea de la plata impozitului prevazut la litera a, b, c, d,e se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele justificative in vederea scutirii.
In vederea scutirii, persoanele in cauza trebuie sa prezinte copii ale actelor care le atesta aceasta calitate, respectiv :
- Legitimatie pentru veteranii de razboi, vaduvele de razboi vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit ;
- Hotarare pentru beneficiari ai Decretului – Lege nr. 118/1990 si ai Legii 189/2000;
- Brevet sau certificat pentru beneficiarii Legii 341/2004;
- Adeverinta si certificat de incadrare in grad de handicap eliberate de Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Tulcea;
- Copie dupa CI sau BI;
- Copie dupa actul de proprietate.

Impozitul pe teren se reduce cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în:
a)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.

Impozitul pe teren nu se datorează pentru:
a)terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;
b)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
c)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin,(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
d)orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;
e)terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
f)terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

Anexa  nr. 4
la HCL nr. 2/09.01.2013

 

IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

          Art. 256
Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru acesta  un impozit anual.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrative-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren.
In cazul terenului care este detinut in comun de mai multe persoane, fiecare
proprietar datoreaza impozit pentru partea  din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.
Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri patrati de
teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de folosinta a terenului.

          Valoarea impozitului si taxei pe teren
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Art. 258, alin.(2):


Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii

Zona in cadrul localitatii

Nivelul impozitului/taxei
2012
-lei/ha-

Nivelul impozitului/taxei 2013
-lei/ha-

 

Rangul localitatii

Rangul localitatii

 

IV

V

IV

V

A

766

613

889

711

B

613

460

711

534

C

460

306

534

355

D

300

153

348

178

Art. 258, alin.(4):


Impozitul si taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
-lei/ha-

Nr. crt.

Zona/
Categoria de folosinta

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Anul

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1.

Teren arabil

24

28

18

21

16

19

13

15

2.

Pasune

18

21

16

19

13

15

11

13

3.

Faneata

18

21

16

19

13

15

11

13

4.

Vie

40

46

30

35

24

28

16

19

5.

Livada

46

53

40

46

30

35

24

28

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

24

28

18

21

16

19

13

15

7.

Teren cu ape

13

15

11

13

7

8

X

X

8.

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Teren neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul si taxa pe teren se stabileşte dupa cum urmeaza:
a) Prin inmultirea numarului de ha de teren cu suma prevazuta in tabelul de mai
sus ;
b) Prin inmultirea rezultatului de la lit. a) cu unul din urmatorii coeficienti de
corectie :
Art. 258, alin.(5):
Rang localitati Coeficientul de corectie
IV
- Crisan 1,10
V
- Caraorman, Mila 23 1,00
Avand in vedere faptul ca, Crisan este resedinta de comuna de rangul IV,
coeficientul de corectie care va fi aplicat este de 1,10. Satele componente ale comunei Crisan, respectiv Caraorman si Mila 23 sunt localitati de rangul V iar coeficientul de corectie care va fi aplicat este de 1,00.
Ca excepţie de la prevederile art.258, alin. (2) din Codul Fiscal, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor art. 258, alin. (3)-(5) din Codul Fiscal, numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a)au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b)au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale Crisan, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform art. 258,alin.(2).
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 251, alin.(5) din Codul fiscal:

Art. 258, alin.(6):


IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
-lei/ha-

Nr. crt.

Zona / Categoria de folosinta

Nivel propus pentru anul 2013

A

B

C

D

1.

Teren cu constructii

31

28

26

22

2.

Teren arabil

50

48

45

42

3.

Pasune

28

26

22

20

4.

Faneata

28

26

22

20

5.

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1

55

53

50

48

5.1.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

6.

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

56

53

50

48

6.1.

Livada pana la intrarea pe rod

X

X

X

X

7.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1.

16

14

12

8

7.1.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

X

X

X

X

8.

Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole

6

5

2

1

8.1.

Teren cu amenajari piscicole

34

31

28

26

9.

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

10.

Teren neproductiv

X

X

X

X

Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei sub sanctiunea nulitatii.
Daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, impozitul pe teren se stabileste in functie de suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.Datele rezultate din lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala.
Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit.
Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.
În cazurile prevăzute mai sus, impozitul pe teren se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.
Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit modificarea.
Orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data achiziţiei.
Orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei.
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

SCUTIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

Impozitul si taxa pe teren nu se datorează pentru:
a)terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;
b)orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;
c)orice teren al unui cimitir, crematoriu;
d)orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;
e)orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;
f)orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;
g)orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;
h)orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;
i)terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;
j)terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;
k)terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;
l)terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;
m)terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;
n)terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice.
o)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
p)terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;
r)terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin,(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.
Impozitul pe teren nu se aplică:
a)oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
b)fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
c)organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
d)terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic.


Anexa nr.5
la HCL nr. 2/09.01.2013

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PENTRU
PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE

Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie
inmatriculat in Romania datoreaza un impozit  anual pentru mijlocul de transport.
Impozitul pe miloacele de transport se plateste la bugetul local al unitatii
administrativ-teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz.
In cazul in care proprietarii, persoane fizice sau juridice straine, solicita
inmatricularea/inregistrarea temporara a mijloacelor de transport in Romania, acestia au obligatia sa achite integral impozitul datorat, pentru intreaga perioada pentru care solicita inmatricularea/inregistrarea, la data luarii in evidenta.
Impozitul  asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul
mijlocului de transport.

 1. Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Art. 263, alin.(2):
In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


I. Vehicule inmatriculate

-Lei/200cm3 sau fractiune din aceasta-

1.Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600cm3 inclusiv

8

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3  inclusiv

18

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001cm3 si 2600cm 3 inclusiv

72

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601cm3 si 3000cm 3 inclusiv

144

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001cm3

290

6.Autobuze,autocare,microbuze

24

7.Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

8.Tractoare inmatriculate

18

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică:

lei/200 cm3

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

           4

1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

6

2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

150 lei/an

În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

 1. Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau

mai mare de 12 tone.
Art.263 alin.(4) :

În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:


Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie pentru axele motoare

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie pentru axele motoare

I

Vehicule cu două axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

2

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

517

1.169

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

517

1.169

II

Vehicule cu 3 axe

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

474

615

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

615

947

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

947

1.472

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

947

1.472

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

947

1.472

III

Vehicule cu 4 axe

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

973

1.545

4

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

5

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

6

Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

 

 1. Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri

rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
            Art. 263, alin.(5):
În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie pentru axele motoare

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie pentru axele motoare

I

Vehicule cu 2+1 axe

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

4

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

5

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

6

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

7

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

8

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1.310

747

1.310

9

Masa de cel puţin 28 tone

747

1.310

747

1.310

II

Vehicule cu 2+2 axe

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

3

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

4

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

5

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1.429

871

1.429

6

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.429

1.984

1.429

1.984

7

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

8

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

9

Masa de cel puţin 38 tone

1.984

3.012

1.984

3.012

III

Vehicule cu 2+3 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.579

2.197

1.579

2.197

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

3

Masa de cel puţin 40 tone

2.197

2.986

2.197

2.986

IV

Vehicule cu 3+2 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.395

1.937

1.395

1.937

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1.937

2.679

1.937

2.679

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

4

Masa de cel puţin 44 tone

2.679

3.963

2.679

3.963

V

Vehicule cu 3+3 axe

1

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

2

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1.434

960

1.434

3

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

4

Masa de cel puţin 44 tone

1.434

2.283

1.434

2.283

 

 1. Remorci , semiremorci sau rulote  

Art.263 alin. (6)

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte
dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art.263, alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:


Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a) Până la 1 tonă inclusiv

9

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

d) Peste 5 tone

64

 1.  Mijloace de transport pe apa

           Art.263 alin.(7)   
În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:


Mijlocul de transport pe apă

Impozit (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement*)

500

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv

909

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv

1.398

d) peste 4.000 CP

2237

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta

182

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

490

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.
În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.
În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.
Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv.
În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi mai sus au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
a)în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
b)în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

SCUTIRI SI FACILITATI

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
a)autoturismele, motocicletele cu ataş şi mototriciclurile care aparţin persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora;
b)navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei;
c)mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
d)mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public.
e)vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare.

Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică pentru:
1)veteranii de război;
2)persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
3)Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează:
a)taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu.
Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la pct. 1, 2 si 3.
Scutirea de la plata impozitului se aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii.
Taxele asupra mijloacelor de transport se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în:
a)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică:
a)oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
b)fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
c)organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

 


Anexa  nr. 6
 la HCL nr. 2/09.01.2013

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR

 

Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie, trebuie sa plateasca taxa, inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize asemanatoare

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa prevazuta in tabelul urmator:
Art. 267, alin.(1)


Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

a) până la 150 m2 inclusiv

6

b) între 151 şi 250 m2 inclusiv

7

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

9

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

12

e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv

14

f) peste 1.000 m2

14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 8 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 8 lei inclusiv pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. In cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean este de 15 lei.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 9 lei.
Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:
a)taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b)în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
c)până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d)până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 251 din Codul Fiscal.

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate economica si a altor autorizatii similare

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice, in mediul rural este de 15 lei. Autorizaţiile se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 20 lei.
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale este de 32 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de 80 lei.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica este de 150 lei.
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica este de 500 lei.
Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

SCUTIRI SI FACILITATI

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru:
a)certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau construcţie anexă;
b)certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
c)certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, pentru lucrările de interes public judeţean sau local;
d)certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică;
e)autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică pentru:
a)veteranii de război;
b)persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi.
Persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de invaliditate nu datoreaza taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice.
Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în:
a)Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare.
Facilităţi pentru persoanele juridice:
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se aplică:
a)oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
b)fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
c)organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.

 

Anexa nr. 7
la HCL nr. 2/09.01.2013

TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

A. TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în comuna Crisan în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru contribuabilii care incheie contracte de publicitate si reclama este de 1% din valoarea contractului exclusiv TVA.
Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.

B. TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei în raza căreia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
Art. 271, alin.(2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

32

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

23

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

SCUTIRI
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa pentru serviciile de reclama si publicitate fiind plătită de această ultimă persoană.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

     Anexa nr. 8
La HCL nr. 2/09.01.2013


TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Legea nr. 117/1999


Extras din norma juridică

NIVELURILE EXISTENTE pentru anul 2012
-Taxa in lei -

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2013
-Taxa in lei -

CAP. I: Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

 1. Eliberarea de către

organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

2

2

 1. Eliberarea certificatelor

de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

2

2

- pentru animale peste 2 ani

2

2

 1. Certificarea(transcrierea)

transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

X

- pentru animale sub 2 ani

2

2

- pentru animale peste 2 ani

4

5

 1. Eliberarea, la cerere, a

certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

2

 1. Eliberarea, la cerere, a

certificatelor de cazier judiciar

2

2

 1. Înregistrarea, la cerere, în

actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului

13

15

Extras din norma juridică

NIVELURILE EXISTENTE pentru anul 2012
-Taxa in lei -

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2013
-Taxa in lei -

 1. Înregistrarea, la cerere, în

actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

2

 1. Transcrierea, la cerere, în

registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

2

 1. Reconstituirea şi întocmirea

ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

2

 1. Eliberarea altor certificate

de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

2

CAP. II: Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

 1. Acte de identitate:

X

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

4

5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

5

6

 1. Eliberarea sau viza anuală a

permiselor de vânătoare

3

3

 1. Eliberarea sau viza anuală a

permiselor de pescuit

2

2

CAP. III: Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

 1. Taxe pentru examinarea

candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

X

X

Extras din norma juridică

NIVELURILE EXISTENTE pentru anul 2012
-Taxa in lei -

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2013
-Taxa in lei -

 1. obţinerea permisului de

conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

5

6

 1. obţinerea permisului de

conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv

24

28

 1. Taxe pentru examinarea

persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

84

CAP. IV: Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

 1. Taxe de înmatriculare

permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

52

60

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

145

 1. Taxă de autorizare

provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

9

 1. Taxe de autorizare a

Circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

357

414

 

CAP. IV1: Taxă pentru furnizare date

Extras din norma juridică

NIVELURILE EXISTENTE pentru anul 2012
-Taxa in lei -

NIVELURILE PROPUSE pentru anul 2013
-Taxa in lei -

 1. Înregistrarea cererilor

persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

4

5

CAP. V: Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 1. Taxe pentru eliberarea titlurilor

de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere3)

13

15

3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

Sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru:
a)eliberarea certificatelor care atestă un fapt sau o situaţie decurgând din raporturi de muncă, eliberarea, în condiţiile legii a certificatelor destinate obţinerii unor drepturi cu caracter reparatoriu pentru persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, pentru veteranii de război şi pentru persoanele persecutate din motive etnice în perioada 6 septembrie 1940 - 6 martie 1945, eliberarea certificatelor destinate obţinerii unor drepturi privind asistenţa socială, asigurările sociale şi protecţia socială, unicatele certificatelor eliberate de instituţiile de învăţământ, certificatele eliberate pentru a servi în armată, şcoli, grădiniţe, creşe şi în alte asemenea instituţii;
b)eliberarea certificatelor originale de stare civilă;
c)atestările în legătură cu primirea unor sume de bani;
d)eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri medicale, cu excepţia celor folosite în justiţie;
e)eliberarea certificatelor medico-legale prin care se atestă decesul;
f)eliberarea certificatelor ca urmare a acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi gratuite;
g)înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei în actele de identitate ale minorilor orfani, internaţi în case de copii;
h)eliberarea unei noi cărţi de identitate, în cazul schimbării denumirii localităţilor şi/sau a străzilor;
i)examinarea, în vederea obţinerii permisului de conducere auto, a următoarelor categorii de persoane:
- persoanele cu handicap fizic, pentru obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoriile A, A1, B şi B1, adaptate infirmităţii lor;
- membrii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditaţi în România, pe bază de reciprocitate;
j)înmatricularea:
- autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România, pe bază de reciprocitate;
- autovehiculelor din categoriile A, A1, B şi B1, aparţi-nând persoanelor cu handicap fizic, adaptate infirmităţii lor;
k)serviciile, cu excepţia celor prevăzute la cap. IV din anexă, prestate la cererea instituţiilor publice.

Responsabilitatea colectarii si controlului asupra respectarii incasarii taxelor extrajudiciare de timbre revine Compartimentului Taxe si Impozite din cadrul Primariei comunei Crisan.

 

Anexa nr. 9
la  HCL nr. 2/09.01.2013

ALTE TAXE SPECIALE LOCALE


Taxa

Nivel aplicabil în anul fiscal 2012

Nivel aplicabil în anul fiscal 2013

Taxa copie xerox

x

x

                            - pagina A4                           

1leu/pagină

1 leu/pagină

                            - pagina A3

-

2 lei/pagină

Taxa listare documente la imprimantă

-

1 leu/pagină

Taxa scanare documente

-

1 leu/pagină

Taxa transmitere fax

-

2 lei/pagină

Taxa recepţie fax

-

1 leu/pagină

Taxa legalizare, cf. Legii 36/1995

x

x

                  - legalizare semnătură

6 lei

6 lei

                  - legalizare copie de pe înscrisuri

6 lei

6 lei/pagina

Taxa eliberare certificat fiscal in ziua depunerii cererii

-

3 lei

Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele nelucratoare

-

50 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru oficierea casatoriilor in afara sediului Primariei

-

150 lei

Taxa pentru eliberarea la cerere a sesizarii deschiderii procedurii succesorale

-

15 lei

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

50 lei

50 lei

Taxa pentru eliberarea certificatelor de divort ca urmare a constatarii desfacerii casatoriei prin divort pe cale administrativa

-

500 lei

    

          Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care solicita prestarea serviciilor prevazute mai sus.
              Cadrul  legal de  instituire  a  taxelor  speciale  este asigurat de art. 282 din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal si de art. 30 din Legea  nr .273/2006  privind Finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

            Toti contribuabilii persoane fizice si juridice datoreaza o taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala, dupa cum urmeaza:
-pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv in aceeasi zi cu cea a depunerii cererii, in cazul in care documentatia necesara depusa este completa si corecta, taxa este in suma de 3 lei.
-taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala nu exonereaza de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in suma de 2 lei. Taxa se achita anticipat odata cu depunerea cererii de eliberare a documentelor.

 

                                                                                                                       Anexa nr. 10
                                                                                                  La HCL nr. 2/09.01.2013

 

                                                  ALTE TAXE LOCALE       

Taxa

Nivel aplicabil în anul fiscal 2012

Nivel aplicabil în anul fiscal 2013

Taxă comerţ stradal (taxa piaţă)

-

5 lei/zi

Taxa inchiriere Camin Cultural

100 lei/zi

200 lei/zi

Taxa inchiriere Sala de sport

30lei/ora

30 lei/ora

Taxa inchiriere pod plutitor

10 euro/zi

10 euro/zi

Taxa inchiriere buldoexcavator

-

130 lei/ora

Taxa inchiriere tractor cu remorca

-

70 lei/ora

Taxa inchiriere drujba

-

40 lei/ora

Taxa inchiriere salupa

-

500 lei/cursa Crisan-Tulcea

Taxa de acces la resurse stuficole in scop - gospodaresc

-

5 lei

Taxa de acces la resurse stuficole in scop - comercial

-

25 lei

Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri - Art. 283 alin. (2)

x

x

1. Autocositoare

-

40 lei/an

2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)

-

40 lei/an

3. Autogreder

-

40 lei/an

4. Autoscreper

-

40 lei/an

5. Autostivuitor

-

40 lei/an

6. Buldozer pe pneuri

-

40 lei/an

7. Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje

-

40 lei/an

8. Compactor autopropulsat

-

40 lei/an

9. Electrocar cu echipamente: sudură,
grup electrogen, pompă etc.

-

40 lei/an

10.Excavator cu racleti pentru sapat santuri

-

40 lei/an

11. Excavator cu rotor pentru sapat santuri

-

40 lei/an

12. Excavator pe pneuri

-

40 lei/an

13. Freza autopropulsata pentru canale

-

40 lei/an

14. Freza autopropulsata pentru pamânt stabilizat

-

 

40 lei/an

15. Freza rutiera

-

40 lei/an

16. Incarcator cu o cupa pe pneuri

-

40 lei/an

17. Instalatie autopropulsata de sortare – concasare

-

40 lei/an

18. Macara cu greifer

-

40 lei/an

19. Macara mobila pe pneuri

-

40 lei/an

20. Macara turn autopropulsata

-

40 lei/an

21. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente

-

 

40 lei/an

22. Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor

-

40 lei/an

23. Masina autopropulsata pentru
decopertarea imbracămintei asfaltice la drumuri

-

 

40 lei/an

24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

-

40 lei/an

25. Masina autopropulsata pentru forat

-

40 lei/an

26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt

-

 

40 lei/an

27. Plug de zapada autopropulsat

-

40 lei/an

28. Sasiu autopropulsat cu ferestrau pentru taiat lemn

-

40 lei/an

29. Tractor pe pneuri

-

40 lei/an

30. Troliu autopropulsat

-

40 lei/an

31. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor

-

40 lei/an

32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

-

40 lei/an

33. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri

-

40 lei/an

34. Vehicul pentru marcarea drumurilor

 

40 lei/an

35. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

 

40 lei/an

36. Orice alt vehicul lent autopropulsat pentru activitate economica

 

40 lei/an

 

Anexa nr.11
                                                                                                               La HCL nr. 2/09.01.2013
                    
TARIFE DE BAZA PENTRU CHIRII

 

Cap. I SPATII CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTE


Nr.
crt

 

PROFILUL

Tarif -
euro/mp/luna 2012

Tarif -
euro/mp/luna 2013

1

Spatii  pentru activitati financiar-bancare, de credit, schimb valutar si loterii

1,00

1,00

2

Alte prestari de servicii realizate de firme specializate (auto, evaluari, expertize, proiectare in constructii)

0,50

0,50

3

Spatii ptr.activitatile mestesugaresti  si prestari servicii asimilate desfasurate de micii meseriasi ,asociatii familiare si persoane fizice cu activitati independente

0,50

0,50

4

Spatii pentru activitati comerciale de tip consignatie si amanet

1,00

1,00

5

Spatii pentru unitati comerciale  cu profil alimentar

1,00

1,00

6

Spatii pentru unitati comerciale cu profil nealimentar

1,00

1,00

7

Spatii ptr.unitati comerciale  cu profil mixt - alimentar si nealimentar

1,00

1,00

8

Spatii comerciale de tip “gospodina” alimentatie publica

1,00

1,00

9

Spatii comerciale expozitionale cu prezentare si desfacere a produselor de serie mica

1,00

1,00

10

Spatii comerciale  pentru  unitati de alimentatie publica - tip restaurant-bufet

2,00

2,00

11

Spatii comerciale ptr.activitati  de alimentatie publica  de tip cofetarie, patiserie

1,00

1,00

12

Spatii  comerciale pentru unitati de alimentatie publica tip bar-discoteca

2,00

2,00

13

Depozite independente la suprafata

0,50

0,50

14

Depozite pentru aparare civila si arhiva

0,50

0,50

15

Constructii provizorii din metal sau lemn cu rol de magazii de materiale sau depozite

0,50

0,50

16

Chioscuri, tonete si alte constructii provizorii

1,00

1,00

17

Spatii comerciale ptr. activitati recreative-distractive ,jocuri mecanice si de noroc

1,00

1,00

18

Spatii comerciale pentru recuperare fizica

0,50

0,50

19

Spatii comerciale pentru activitati hoteliere

2,00

2,00

20

Spatii pentru invatamant de stat si privat

0,50

0,50

 

Cap. II - TERENURI

Nr. Crt

PROFILUL

Tarif -
lei/ha/an 2012

Tarif -
lei/ha/an 2013

1.

Teren extravilan ptr. cultivarea de legume si zarzavaturi

150

50

2.

Teren extravilan ptr. insamantarea de furaje

150

50

3.

Teren extravilan ptr. recoltarea de furaje ptr. animale

150

50

 

                                                                                                                             Anexa nr.12  la
                                                                                                                      HCL nr. 2/09.01.2013

                                                         SANCTIUNI                                                        
Prevazute de Legea nr. 571/2003 – privind Codul Fiscal

 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice

Art. 294, alin.(3)

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 250 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de 350 lei.

Art. 294, alin.(4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 800 lei.

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice

Art. 294, alin.(6)

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de 500 lei, iar cele de la lit. b)- d), cu amendă de 1.200 lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1.5
00 lei.

 p1-  admin, 03-04-2013   


       

Încasarea de taxe şi impozite se poate face în numerar şi la ghişeele CEC BANKMinisterul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.

Ministerul Afacerilor Interne vine în întâmpinarea contribuabililor, persoane fizice, prin extinderea modalităţilor de plată, făcând posibilă şi încasarea de taxe şi impozite în numerar la ghişeele CEC Bank.
 
CEC Bank a lansat o facilitate prin care persoanele fizice pot plăti gratuit impozite, contribuţii, taxe şi alte venituri către bugetul de stat, bugetele locale şi alte bugete. Plăţile pot fi efectuate în nume propriu sau în numele altor persoane fizice plătitoare - caz în care se vor prezenta datele de identificare ale acestora. Operaţiunile de plată se pot efectua atât prin ordin de plată intrabancar, în unităţile CEC Bank, cât şi prin serviciul de Internet Banking al Băncii. O aplicaţie informatică specializată se poate descărca gratuit de la adresa de internet www.mfinante.ro. Mai multe detalii pot fi obţinute în orice unitate CEC Bank, apelând gratuit Serviciul suport clienţi la numărul de telefon 0.800.800.848 sau accesând site-ul de Internet al Băncii, www.cec.ro.
 
 
_______________________________________
 
Plata taxelor şi a impozitelor se poate face şi online doar pentru instituţiile publice care sunt înrolate în sistemul "Ghişeul.ro". Lista instituţiilor înrolate se actualizează constant. (vezi aici: lista instituţii înrolate)
>>> Plătește online impozite şi taxe
p1-  admin, 19-06-2018   Formulare Taxe şi Impozitep2-  admin, 20-06-2018   

 

PREŢURILE MEDII ÎN ANUL 2013    

ale produselor agricole pe baza cărora se calculeazăimpozitul la veniturile din arendă, exprimate în natură  conform art. 62 alin. (1) din Codul Fiscal       

JUDEŢUL

Preţuri medii, lei/kg, dacă nu se specifică altfel

ALBA

Grâu: 1.00. Orz: 1.00. Porumb boabe: 0.80. Cartofi: 1.00. Fasole boabe: 7.00. Varză: 1.30. Ceapă: 2.00. Morcov: 2.00. Tomate: 3.50. Ardei gras: 3.00. Castraveţi: 2.00. Mere: 2.50. Pere: 3.50. Struguri: 2.50. Carne în viu:  Porc: 6.50. Vită: 8.50. Pasăre: 8.00. Carne tăiată carcasă: Porc: 13.00. Vită: 8.50. Paăare: 14.00. Lapte: 2.50. Brânzeturi proaspete: 14.00. Smântâna: 12.00. Telemea: 16.00. Ulei: 6.50. Zahăr: 5.00. Ouă: 0.50.

ARAD

 Grâu: 0,65. Orz: 0,60. Porumb boabe: 0,70. Cartof: 1,20. Fasole boabe: 7,00. Varză: 0,90. Ceapă: 2,00. Morcov: 2,00. Usturoi: 10,00. Tomate: 3,00. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 2,00. Mere: 2,50. Pere: 3,50. Struguri: 1,50. Nuci: 16,00. Carne în viu: Porc: 6,50. Vită: 4,50. Pasăre: 7,00. Foarea Soarelui: 1,80. Soia: 1,70. Ouă: 0,40 lei/buc. Lapte: 2,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 11,00. Telemea: 15,00. Smântână: 10,00. Ulei: 6,50 lei/litru. Zahăr: 4,00. Lucernă, Fân: 1,00. Borceag: 0,80

ARGEŞ

BACĂU

Preţuri în lei/tonă. Grâu: 600. Porumb: 600. Cartofi: 600.

BIHOR

Grâu: 1,00. Orz: 1,00. Porumb: 0,90. Floarea soarelui: 1,80. Rapiţă ulei: 2,25. Soia: 2,20. Cartofi: 1,15. Mere: 1,90. Piersici: 2,25.Prune: 1,80

BISTRIŢA NĂSĂUD

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,70. Cartofi: 0,90. Fasole boabe: 5,00. Varză: 0,60. Ceapă: 1,30. Morcovi: 1,50. Mere: 0,50. Pere: 1,00. Prune: 0,80.

BOTOŞANI

Grâu: 0,68. Porumb boabe: 0,65. Cartof: 1,10. Fasole boabe: 5,40. Fasole verde: 3,50. Varză: 1,25. Ceapă: 1,60. Morcov: 1,80. Tomate: 2,40. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 1,50. Mere: 2,00. Pere: 3,50. Struguri: 3,30. Carne în viu: porc: 6,10; vită: 5,50; pasăre: 5,10. Carne tăiată: porc: 8,80; vită: 7,70; pasăre: 6,50. Lapte: 2,02 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 10,05. Smântână: 9,20. Ouă: 0,50 lei/buc.

BRĂILA

Grâu : 0,71. În vederea calculării venitului anual obţinut din cedarea folosinţei bunurilor, în situaţia în care arenda se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată de grâu, indiferent de cultura înfiinţată.

BRAŞOV

Grâu de toamnă: 1,00 . Orz de toamnă: 1,10  . Orzoaică de primăvară: 1,00 . Ovăz: 0,90 . Porumb boabe: 1,20 . Cartofi (nesortaţi): 0,90 . Sfeclă de zahăr: 0,16 . Sfeclă furajeră: 0,06 . Fân natural:  0,50  . Ceapă uscată: 2,50. Fasole boabe: 6,00 . Tomate : 3,50 . Morcov : 2,50 . Varză : 1,20 . Mere : 2,00

BUCUREŞTI

Grâu: 1,14. Porumb: 1,05

BUZĂU

Grâu: 0,5. Porumb boabe: 0,5. Floarea Soarelui: 0,8. Orz: 0,5. Orzoaică: 0,5. Rapiţă: 1,2. Pepeni: 0,25. Roşii: 0,25. Cartof: 0,4. Ceapă: 0,35. Ardei: 0,35. Vinete: 0,5. Castraveţi: 0,3. Varză: 0,25. Fructe: 0,3. Struguri de vin : 0,4.

CĂLĂRAŞI

Grâu: 0,82 lei. Porumb: 0,80. Floarea soarelui: 1,80. Orz: 0,80. Rapiţă: 1,75

CARAŞ-SEVERIN

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,90. Cartofi: 1,00. Fasole boabe: 5,00. Fasole verde: 2,50. Varză: 0,80. Ceapă: 1,50. Morcovi: 2,00. Roşii: 2,00. Ardei: 2,00. Castraveţi: 1,80. Mere: 1,50. Struguri: 2,50. Piersici: 2,50. Pere: 2,50.

CLUJ

Grâu, secară, triticale: 1,00. Orz de toamnă: 0,80. Orzoaică de primavară: 1,10. Ovăz de primăvară: 1,00. Porumb boabe pentru consum: 1,00. Floarea soarelui pentru consum: 1,80. Soia boabe: 1,90. Fasole boabe: 6,00. Mazăre boabe: 5,00. Rapiţă de toamnă pentru ulei: 1,80. Muştar boabe pentru consum: 2,00. Sfeclă de zahar: 0,20. Tutun : 5,00. Cartofi timpurii şi de vară: 1,50. Cartofi de toamnă: 1,20. Legume de câmp: 1,80. Mere: 3,00. Pere: 4,00. Cireşe şi vişine: 6,00. Struguri pentru vin: 2,50. Prune: 0,90

CONSTANŢA

COVASNA

Cartofi consum: 0,70. Grâu de panificaţie: 0,75. Porumb boabe: 0,75. Orz, orzoaică (furaj) : 0,70 . Carne porcine (viu) : 9,00. Carne bovine (viu) : 7,00 . Carne tineret bovin : 11,00. Lapte de vacă : 1,05 lei/litru

DÂMBOVIŢA

Orz, orzoaică: 0,38. Ovăz: 0,36. Porumb: 0,36. Fasole boabe: 5,50. Cartofi toamnă: 0,50. Varză vară: 0,30. Tomate câmp: 0,70. Castraveţi câmp: 1,20. Grâu: 0,38. Pere: 1,00. Morcovi: 1,20. Ceapă uscată: 1,20. Fasole păstăi: 1,50. Ardei gras: 0,80. Vinete: 1,50. Usturoi uscat: 1,20. Mere: 0,80. Prune: 0,60. Floarea soarelui: 0,60. Cireşe: 3,00. Cartofi vară: 1,64. Varză toamnă: 1,78. Vişine: 5,00. Nuci: 26,91. Căpşuni: 7,83. Salată verde: 6,58

DOLJ

Grâu: 0,98. Orz: 0,87. Porumb boabe: 1,05. Floarea soarelui: 1,38. Cartofi: 1,30. Fasole boabe: 6,70. Varză: 1,30. Ceapă uscată: 1,23. Morcov: 2,07. Tomate: 4,25. Ardei: 3,00. Castraveţi: 4,02. Struguri: 5,77

GALAŢI

Grâu: 0,75. Pentru celelalte produse preţul se determină în echivalent grâu.

GIURGIU

Grâu consum: 0,60. Orz, orzoaică: 0,55. Porumb boabe: 0,60. Floarea soarelui: 1,40. Rapiţă: 1,50. Soia: 1,00.

GORJ

Grâu: 0,81. Porumb boabe: 0,81. Cartof: 1,40. Fasole boabe: 5,48. Fasole verde: 3,43. Varză: 1,48. Ceapă: 1,66. Morcov: 1,99. Tomate: 2,41. Ardei gras: 3,29. Castraveţi: 2,67. Mere: 2,50. Pere: 3,78. Struguri: 4,43. Piersici: 3,25. Carne în viu: porc 6,92, vită 5,78, pasăre 6,12. Carne tăiată: porc 11,50 vită: 11,34 pasăre: 8,25. Lapte: 2,46 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 11,28. Smântână: 11,50. Telemea: 13,98. Ouă: 0,50 lei/buc. Ulei: 6,35 lei/litru. Zahăr: 5,26 lei/kg

HARGHITA

Grâu: 0,75. Orz, orzoaică: 0,70. Ovăz: 0,60. Porumb: 0,75. Cartofi: 0,70. Mere: 1,00. Morcovi: 0,80. Ceapă: 0,80. Varză: 0,60. Fân: 0,30. Lucernă, trifoi, furaje uscate: 0,40. Masă verde pt. siloz (lucernă, trifoi, măzăriche, porumb pt. siloz): 0,20. Paie balotat: 0,10. Carne porcine, viu: 9,00. Carne bovine (viu): 7,00. Carne tineret bovin (viu): 11,00. Lapte vacă: 1,05

HUNEDOARA

IALOMIŢA

Grâu: 0,85. Orz: 0,80. Rapiţă: 2,10. Floarea soarelui: 1,90. Porumb: 0,90.

IAŞI

Grâu: 0,70. Orz: 0,60. Orzoaică: 0,60. Secară: 0,42. Porumb: 0,60. Ovăz: 0,60. Triticale: 0,60. Cartofi: 0,80. Mere: 1,30

ILFOV

Grâu: 1,00. Orz: 0,95. Porumb boabe: 1,00. Floarea soarelui: 2,20. Cartof: 1,50. Fasole verde: 5,00. Varză: 1,50. Ceapă: 1,50. Morcov: 1,30. Tomate: 3,00. Ardei gras: 3,00. Castraveţi: 1,50. Mere: 2,50. Pere: 3,50. Struguri: 4,50. Piersici: 4,50. Carne în viu, porc: 10,00. Carne în viu, vită: 12,50. Carne în viu, pasăre: 7,10. Carne tăiată, porc: 17,00. Carne tăiată, vită: 18,00. Carne tăiată, pasăre: 9,00. Lapte: 3,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 14,00. Smântână: 13,00. Ouă: 0,75 lei/buc.

MARAMUREŞ

Preţuri în lei/tonă, fără TVA: Grâu: 880, Orz: 780. Porumb: 800. Fân: 420. Floarea soarelui: 1450

MEHEDINŢI

MUREŞ

Grâu: 0,80. Orz: 0,75. Orzoaică: 0,75. Ovăz: 0,80. Triticale: 0,80. Porumb: 0,85. Floarea soarelui: 1,80. Fân, lucernă, trifoi: 0,60. Tărâţe: 0,80. Furaje combinate: 2,00. Tomate/seră: 4,00. Ardei/seră: 3,00. Ardei capia/seră: 4,00. Ardei iute: 4,50. Castraveţi câmp/seră: 3,00. Gogoşar: 3,00. Vinete câmp/seră: 3,50. Ţelină: 3,50. Păstârnac: 4,00. Morcovi: 2,30. Pătrunjel: 4,00. Fasole păstăi: 7,50. Fasole boabe: 8,00. Ceapă verde: 1,00. Ceapă albă: 2,50. Ceapa roşie: 3,50. Usturoi: 8,50. Varză albă: 1,00. Varză roşie: 1,75. Ciuperci: 8,00. Conopidă: 3,00. Dovlecei: 2,00. Cartofi: 1,50. Material săditor: pomi, arbuşti, viţă: 15,00. Mere: 2,50. Pere: 4,00. Gutui: 6,00. Nuci-miez: 20,00. V. Carne în viu - porc: 7,00; vită: 8,00; pasăre: 8,00; oaie: 12,00. Lapte: 2,50 lei/litru. Brânzeturi proaspete: 12,00. Telemea: 17,50. Smântână: 10,00. Ouă: 0,50 lei/buc.

NEAMŢ

Grâu boabe: 0,70. Orz boabe: 0,70. Orzoaică boabe: 0,70. Ovăz boabe: 0,70. Porumb boabe: 0,70. Floarea soarelui: 1,40. Fasole boabe: 4,00. Cartofi consum: 0,70. Rapiţă pentru ulei: 1,50. Sfeclă de zahăr: 0,15. Soia: 1,40. Struguri de vin: 0,80. Cireşe şi vişine: 2,00. Mere: 1,50. Fânuri perene: 0,65. Zahăr tos: 4,00.

OLT

Grâu: 0,72. Orz: 0,70. Porumb: 0,75. Rapiţă: 1,80. Floarea soarelui: 1,20

PRAHOVA

SĂLAJ

Grâu: 1,20. Orz: 1,10. Ovăz: 1,00. Orzoaică: 1,10. Porumb: 1,20. Cartofi: 1,30. Fasole boabe: 7,00. Ceapă: 1,40. Morcovi: 1,60. Usturoi: 15,00. Tomate: 2,50. Ardei: 3,50. Castraveţi: 2,50. Mere: 1,00. Pere: 3,00. Nuci: 15,00. Struguri: 1,50. Fân natural: 0,50. Lucernă: 0,60. Trifoi: 0,60. Masă verde: 0,30. Carne în viu: porcine 7,00; bovine 7,00; păsări 5,00; ovine 12,00. Lapte: 2,50. Brânzeturi: 12,00. Smântână: 8,00. Ouă: 0,50 lei/buc.

SATU MARE

Grâu: 0,65. Orz: 0,60. Porumb boabe: 0,60. Floarea soarelui: 1,40. Sfeclă de zahăr: 0,10

SIBIU

Grâu de toamnă: 1,20. Orz de toamnă: 1,00. Orzoaică de toamnă: 0,95. Porumb boabe: 1,00. Floarea soarelui: 1,30. Soia: 1,10. Sfeclă de zahăr: 0,15. Cartofi: 1,45. Sfeclă furajeră: 0,16. Pajişti naturale – echivalent fân: 0,16. Lucern㠖 echivalent fân: 0,60. Măr: 1,55. Prun: 2,32. Struguri de vin: 1,65.

SUCEAVA

Grâu: 0,90. Orz: 0,90. Porumb boabe: 0,85. Cartofi: 0,80. Fasole boabe: 5,50. Varză: 0,40. Ceapă: 1,50. Morcov: 1,50. Tomate: 2,00. Ardei gras: 2,50. Castraveţi: 1,50. Mere: 1,80. Sfeclă zahăr: 0,15. Lucernă, trifoi, fân: 0,35. Borceag fân: 0,35. Porumb masă verde: 0,15. Fân graminee perene: 0,25

TELEORMAN

TIMIŞ

TULCEA

Grâu: 0,80. Orz: 0,85. Ovăz: 0,65. Porumb: 0,90. Floarea soarelui: 1,80. Soia: 1,65. Rapiţă: 1,50. Fasole: 4,50. Cartofi: 0,85. Mere: 2,00. Struguri de masă: 2,50. Struguri pt. vinificaţie albi şi negri: 1,20. Rădăcinoase: 1,75. Varză: 1,10. Ardei: 2,15. Tomate: 2,00.

VÂLCEA

Grâu: 1,00. Orz: 1,08. Porumb: 1,00. Cartof: 0,90. Fasole boabe: 4,86. Fasole verde: 5,25. Varză: 1,15. Ceapă: 1,32. Morcov: 1,90. Tomate: 2,47. Ardei: 2,49. Castraveţi: 1,90. Mere: 1,70. Pere: 2,14.

VASLUI

Grâu: 0,60. Porumb boabe: 0,70. Floarea soarelui: 1,25. Orz: 0,50.

VRANCEA

În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor în situaţia în care arendarea se exprimă în natură, plata se stabileşte într-o cantitate determinată în grâu, indiferent de culturile înfiinţate. Preţul mediu al kilogramului de grâu este de 0,90 lei.p3-  admin, 08-03-2013   

 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2019 Primaria Crisan - Toate drepturile rezervate